شنبه   17   خرداد   1399
سامانه حمل و نقل هوشمند

سامانه حمل و نقل هوشمند

سامانه حمل و نقل هوشمند

تابلو اعلانات

فرانسوا ولتر: برگ‌های کتاب به منزله بال‌هایی هستند که روح ما را به عالم روشنایی پرواز می‌دهند.